Säännöt ja ehdot

SÄÄNNÖT


1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA


Osuuskunnan toiminimi on Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista ja kotipaikka on Kolari

2 § TOIMIALA

Osuuskunnan toiminnan periaatteena on toimia voittoa tavoittelemattomasti ja tuottaa jäsenilleen
Osuuskunnan toimialaan liittyviä palveluja. Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää,
hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa monipalveluverkkoa (myöhemmin verkko) ja sen
liittymiä. Osuuskunta voi ostaa, myydä, välittää, vuokrata ja tuottaa verkkoon liittyviä palveluja ja laitteita
sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja –laitteita. Osuuskunta voi ostaa,
myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös
hallinnoida tämän verkon luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena
on verkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

3 § VERKON HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HALLINNOINTI JA MUU HOITO


Osuuskunta huolehtii verkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta hallituksen
määräämään liittämiskohtaan saakka.

4 § JÄSENYYS


Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää
jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei
hyväksy hakijaa jäseneksi, asia voidaan viedä osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET


Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuus, hankkia liittymä tai useampia liittymiä osuuskunnan
verkkoon. Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti jäsenilleen. Jäsenellä on oikeus
käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan kokouksissa. Yksi osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsen on
velvollinen:
• Liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen
verkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.
• Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan
palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa.
• Luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata kiinteistöille johtavien
osuuskunnan verkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.
• Kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia
maallaan myös muita kuin kohdassa 3) mainittuja verkon rakenteita, johtoja ja laitteita.
• Sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkkoon liitetyt johdot,
laitteet ja rakenteet.

6 § JÄSENEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU (LISÄMAKSUVELVOLLISUUS)


Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista.

7 § MUIDEN KUIN JÄSENTEN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUJA JA LIITTYÄ OSUUSKUNNAN
LAAJAKAISTAVERKKOON


Muutkin kuin jäsenet saavat osuuskunnan hallituksen niin päättäessä, ja sen hyväksymän sopimuksen
tehtyään liittyä osuuskunnan verkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

8 § OSUUS JA OSUUSMAKSU


Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa
jäseneksi hyväksymisestä lukien.

9 § VAPAAEHTOINEN OSUUS


Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Yksi vapaaehtoinen osuus on samansuuruinen
kuin osuusmaksu. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta (lukumäärä)
tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus annetaan enintään 5 vuodeksi kerrallaan
(lainmukainen enimmäisaika). Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen
kuin on kulunut vähintään kolme vuotta tällaisen osuuden antamisesta. Vapaaehtoinen osuus tuo
samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja säästöön kuin pakollinenkin osuus. Vapaaehtoinen
osuus ei anna muita oikeuksia, jäsenetuja eikä ääniä.

10 § LIITTYMISMAKSU


Jokaista erillistä verkon liittymää kohden maksetaan liittymismaksu, perusmaksu tai muu maksu.
Osuuskunnan kokous valtuuttaa osuuskunnan hallituksen päättämään liittymismaksun suuruudesta ja
sisällöstä. Liittymismaksu palautetaan takaisin jäsenelle liitettyjen rakennusten poistuessa pysyvästi
käytöstä ja jäsenen sitä kirjallisesti hakiessa. Palautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittymän
purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Takaisinmaksu suoritetaan liittymän irtisanomisesta laskettuna
seuraavan kalenterivuoden lopussa. Liittymismaksun edut voidaan myös siirtää luovutuksen
yhteydessä liittymän uudelle omistajalle ja haltijalle. Liittymämaksun mahdollinen palautus ei ole sidottu
kustannusnousuindekseihin tai palautushetkellä voimassa olevaan liittymämaksuun.

11 § YLIMÄÄRÄINEN MAKSU


Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan ylläpitämiseksi
tai kehittämiseksi. Osuuskunnan kokous voi päättää, ettei maksua palauteta, tai että ylimääräinen
maksu otetaan jäseniltä lainana.
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä
lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan
toiminnan aikana. Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa
suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluja, tai sen mukaan,
onko jäsen henkilöjäsen vai yhteisöjäsen, tai kaikilla näillä perusteilla.
Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi
yhteensä enintään jäsenen osuuksien 4-kertainen nimellismäärä. Perityt lainaerät palautetaan jäsenille
aikaisintaan 2 vuoden ja viimeistään 10 vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin
kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla
kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.
Osuuskunnan kokous voi myös päättää yksinkertaisella enemmistöllä ylimääräisen maksun perimisestä
jäseniltään niin, ettei maksua palauteta. Tällöin ylimääräinen maksu peritään jäseniltä samoin perustein
kuin lainana perittävä ylimääräinen maksu ja kunkin tilikauden aikana vain kerran yhtenä eränä,
enintään jäsenen osuuksien nimellismäärä.

12 § OSUUSKUNNAN PERIMÄT JA SUORITTAMAT MAKSUT SEKÄ HINNASTOT


Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus. Hinnoitteluperiaatteet päättää osuuskunnan kokous.

13 § YLIJÄÄMÄ


Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon.
Jäljellejäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla.
Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palveluntarjonnan laajentamiseen/kehittämiseen, verkon
laajentamiseen/kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä
voidaan myöskin rahastoida ja jättää osuuskunnan haltuun.

14 § VARARAHASTO


Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto, jota on kartutettava kunnes se on yksi prosentti (1
%) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Rahastoa kartutetaan vähintään viidellä
prosentilla (5 %) vuotuisesta edellisen taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä.
Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

15 § AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET


Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja.

16 § OSUUSKUNNAN KOKOUKSET

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan
kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia. Jokaisella jäsenellä on
oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen
osallistua kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.
Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen
määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi, tai se muutoin on lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään toimialueen kuntien
alueella yleisessä tiedossa ja jäsenistön kohtuullisesti saavutettavissa olevassa paikassa, jonka
osuuskunnan hallitus ilmoittaa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni yhtä osuutta kohden.
Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin
puolet annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan päätökseksi tulee puheenjohtajan
puoltama mielipide.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan
on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen.
Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan. Kokouksessa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat kokouksen pöytäkirjan. Korvattuaan
osuuskunnan kulut, jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

17 § OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS


Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten
laskijaa
• Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin
laillinen
• Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
• Esitetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
• Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta
• Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
• Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
• Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
• Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa
ja tilejä
• Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista
• Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun
• Päätetään, missä lehdissä tai millä muulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan
• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

18 § KOKOUSKUTSU


Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille
viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa
kokouksessa päätetyllä tavalla. Kokouskutsussa mainitaan tiedossa olevat kokouksessa käsiteltävät
asiat.
Kokouskutsussa voidaan myös määrätä jäsenelle ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen
saa osallistua kokoukseen ja äänestää. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai
osuuskuntalain 4. luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista,
kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

19 § HALLITUS


Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 – 8 jäsentä, jotka valitaan toimeensa enintään kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan yksi yhteinen varajäsen. Toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen
riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen. Jos toimitusjohtaja valitaan hallitukseen, hänelle ei
valita varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja
sitten vuoroittain. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

20 § HALLITUKSEN KOKOUKSET


Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenten lukumäärästä on
läsnä. Kokoukset voidaan toteuttaa myös tietoliikenneyhteyksiin perustuvalla kokoustekniikalla.
Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan
varattu tilaisuutta asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle
varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Osuuskunnan hallituksen kokouksessa
tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet saapuvilla olevista on kannattanut, tai äänten
mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa, äänten
mennessä hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla. Puheenjohtajan on huolehdittava siitä,
että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen
jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

21 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT


Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. seuraavat asiat:
Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltäviä asioita.
Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja laatia sopimus tehtävistä yms. hänen kanssaan.
Huolehtii osuuskunnan omaisuuden, rahavarojen ja muiden etujen asianmukaisesta hoidosta tai
määrää tähän tehtävään jonkun jäsenistään. Tehtävään määrätyllä on raportointivelvollisuus
hallitukselle.
Päättää osuuskunnan liittymismaksusta saamansa valtuutuksen nojalla, päättää osuuskunnan
palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan välittämien ja ostamien palvelujen
hinnoista.
Päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista sekä palvelujen välittämistä ja ostamista koskevien
sopimusten ehdoista.
Laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi
hallituksen osoittama jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä
mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

22 § TOIMITUSJOHTAJA


Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.
Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän
hoitamiseen, velvollisuuksiin, palkkioon tai muihin etuihin liittyvistä asioista.

23 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN JA PROKURA


Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja tai
hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Osuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen
kirjoittamisoikeuden tapauskohtaisesti osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että tämä
voi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi myös
päättää prokuran antamisesta.

24 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS


Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014 ja siitä lähtien osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmis ja se on annettava tarkastettavaksi toiminnantarkastajille vähintään (1)
kuukautta ennen varsinaista kokousta.

25 § OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS


Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa
toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan
jäseneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.
Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin
osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja
saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja
velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

26 § KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAN OIKEUS


Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus
jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja
edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajalla, joka sanotussa
ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea
hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut
osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla
olisi eläessään ollut.

27 § JÄSENEN EROTTAMINEN


Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,
jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä
muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan.
jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia.
jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja
tarkoitusperien vastaisesti.
jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten
toimitusehtojen vastaisesti tai
jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

28 § OSUUSKUNNAN PURKAMINEN JA SELVITYSTILA


Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään
osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.

29 § VAROJEN JAKAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA


Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö
käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä verkkotoimintaa edistäviin tai
yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

30 § ERIMIELISYYDET


Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun
edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan
kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa

31 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä
säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa
annetuista äänistä.

32 § YLEISMÄÄRÄYS


Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

Sähköpostin asetukset

Tietyt sähköpostit kaipaavat verkko-operaattorin sähköpostiasetuksia (Esim. @pp.inet.fi -päättyvät sähköpostit). Löydät ne alta.

Cinian kuituverkkoasiakkaat voivat jatkossa käyttää seuraavaa lähtevän postin palvelinta oheisilla asetuksilla:

Lähtevän postin palvelin (SMTP): mail.utanet.fi
Suojaamaton yhteys: portti 25
Suojattu (SSL) yhteys: portti 465

Asiakasportaalin ohje on päivitetty: https://kuituverkkotuki.cinia.fi/support/solutions/articles/77000494854-kuituverkkoliittymän-sähköposti